Stadtplanung: Altstadtreglement; Inkrafttreten am 1. April 2016

Stadtratsbeschluss Nr. 147.16 vom 8. März 2016

Dokument 402.1 (pdf, 57.9 kB)


Datum der Neuigkeit 31. März 2016

Gedruckt am 14.10.2019 21:01:00